شش مرحله تمرين سرعتی   

۱: واکنش به محرک

 تمرین عکس العمل های شنوایی و بینایی و تمرینات استارت بهبودی می یابد.

۲: ظرفیت افزایش سرعت

تمرین افزایش شتاب ( مانند حالت های متفاوت استارت در مسافت های 10 تا 20 متری )

تمرینات پرشی ( مانند فعالیت های پلیمتریک نظیر پرش عمقی از روی جعبه _ پرش طولی ایستاده و جست و خیز و بالا و پایین پریدن )

تمرینات قدرتی ( مانند اسکات _ پرش اسکات بصورت پرش جفت همراه با کمی چمپادمه زدن و تمریناتی برای توان )

۳: ظرفیت تنظیم تعادل

تمریناتی برای افزایش اگاهی از موقعیت بدن ( مانند پریدن _ تعادل و تمریناتی برای افزایش پایداری )

حرکات جانبی ( مانند دویدن بصورت رفت و برگشت )

تکنیکهای کاهش سرعت ( مانند توقف سریع در مسافتهای خاص )

۴: رسیدن به حداکثر سرعت

تمریناتی برای افزایش سرعت حداکثر ( مانند کشیده شدن توسط ماشین _ کشیده شدن توسط یک نوار لاستیکی  و دوی سرعت در سراشیبی )

۵: ظرفیت حفظ حداکثر سرعت

تمرینات کاملا سرعتی ( مانند دوی سرعت در مسافت های 30 متری )

تمرینات محرک ( مانند دویدن با سرعت 100% و سپس بعد از رسیدن به یک علامت خاص با چهار قدم سریع به انتهای مسیر بدوید )

۶: ظرفیت محدود کننده گی فاکتورهای استقامتی روی سرعت

استقامت سرعت ( مانند توانایی اجرای دوهای سرعت تکراری با زمان کوتاه بازگشت به حالت اولیه )

استقامت قدرت ( مانند تمرینات با تکرارهای زیاد 15 تا 50 تایی )

 

لینک
شنبه ٢٦ خرداد ،۱۳۸٦ -